Інноваційний центр "Dissertaciya Plus" Написання дисертацій на замовлення


Наш контактний телефон:
(066) 196-78-74

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня

Перелік документів, які подаються до спеціалізованої вченої ради здобувачем наукового ступеня

Документи подаються до Спецради у 2-х папках з наклейками: Атестаційна справа (форма 9). У папці 1 розміщують документи згідно з Переліком ВАКу та вимогами спецради. Папка 2 повинна містити у собі відбитки усіх праць по дисертації та їхній список. Відбитки нумеруються олівцем у правому верхньому кутку. Ці номери повинні співпадати з номерами у списку. Роботи розміщують у такому порядку: статті в фахових виданнях, затверджених ВАКом; авторські свідоцтва та патенти; матеріали конференцій; тези.

При подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.

Перелік документів

 1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради з проханням прийняти дисертацію до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться від руки). 1 прим.
 2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.
 3. Засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 прим.)
 4. Особовий листок з обліку кадрів (або анкета наукового працівника) із відомостями, чинними на час прийняття дисертації до розгляду, засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи. 2 прим.
 5. Засвідчені нотаріально копія диплома про повну вищу освіту. Здобувач наукового ступеня доктора наук надають засвідчену нотаріально копію диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України. Якщо документ про науковий ступінь виданий компетентним органом іноземної держави, то додатково подають нотаріально засвідчений переклад документа українською мовою, а також копію диплома довідки про визнання документа про науковий ступінь з метою продовження навчання, видану ВАК України. У разі зміни здобувачем прізвища додається нотаріально засвідчена копія документа про зміну прізвища. Зазначені документи подаються у двох примірниках.
 6. Засвідчене підписами і печаткою установи посвідчення про складені кандидатські іспити за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів" (для здобувачів наукового ступеня кандидата наук) або засвідчене підписом і печаткою установи посвідчення за формою, яка діяла на час складання останнього кандидатського іспиту.
 7. Засвідчена в установленому порядку копія наказу про зарахування до аспірантури (для здобувача наукового ступеня кандидата наук, який навчався в аспірантурі). 2 прим.
 8. Висновок установи, в якій виконувалась дисертація, та установи, до якої був прикріплений здобувач. 2 прим. Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача мають бути визначені конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Термін чинності висновку - 1 рік.
 9. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) засвідчений печаткою установи, в якій він працює.
 10. Дисертація, оформлена згідно з вимогами, викладеними в "Основних вимогах до дисертацій та авторефератів дисертацій", у кількості примірників, необхідних для передання на збереження до Національної бібліотеки України ім..В.І. Вернадського, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам.
 11. Автореферат дисертації, оформлений згідно з вимогами, викладеними в р.5 "Основних вимог до дисертацій та авторефератів" у 2 примірниках. Усі примірники автореферату підписуються автором на обкладинці.
 12. Перераховані в авторефераті монографії, брошури, описи авторських свідоцтв (копії), статті (відбитки або копії), тексти депонованих та анотованих у журналах рукописів наукових праць, тези доповідей (копії) - 1 прим. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря та печаткою установи.
 13. Файл з текстом автореферату, ім'я файла aref.rtf (на 3 дискетах).
 14. Файл з текстом дисертації на диску.
 15. Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для пошукувачів докторського ступеня).
 16. Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 17. Чотири поштові картки з марками і вказаними адресами здобувача (2 картки) та спецради (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку пишуть прізвище, ім'я, по батькові здобувача, галузь наук та науковий ступінь, на який він претендує.